Friday, February 10, 2006

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام!!!!

و این پیام فرهنگی از قلب ام القرای جهان اسلام است به عموم شهروندان جهان و حومه:


(تصاویری از قمه زنی در اصفهان)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

در اینجا و بدینوسیله (یعنی همین وسیله ای که این بالا مشاهده می کنید) نیاز مبرم و اساسی خود را به انرژی هسته ای و بمب اتمی صلح آمیز و حمایت خود را از اقدامات دولت کریمه اعلام می کنیم تا دنیا دستش بیاد با کی طرفه.